Regulamin

Do rozpoczęcia imprezy pozostało42dni 42godziny 42minut

Regulamin „Capital Market Games 2016”

§1 CEL

Capital Market Games to inicjatywa mająca stanowić namiastkę prawdziwych Igrzysk Olimpijskich. Impreza kierowana jest do wszystkich instytucji oraz inwestorów tworzących rynek kapitałowy (m.in. instytucji rynkowych, emitentów, biur maklerskich, autoryzowanych doradców, mediów ekonomicznych, agencji IR, inwestorów). Impreza ma na celu szeroko pojętą integrację wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce.

 

 

§2 ORGANIZATOR 

Organizatorem Capital Market Games 2016 (zarówno zawodów jak i imprez towarzyszących) jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-560) przy ul. Długopolskiej 22, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000025801 zwanym dalej Stowarzyszeniem, SII lub Organizatorem,

 

 

§3 TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki Capital Market Games 2016 odbędą się w dniach 23-25 września 2016 roku w Zakopanem na arenach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu.

 

§4 UCZESTNICTWO

 1. W zawodach mogą wziąć udział:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.capitalmarketgames.pl/2016 lub w biurze Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

 1. Osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do:

 

 1. Zgłoszenia prosimy składać w Biurze Organizatora we Wrocławiu w następujący sposób:
  a) telefonicznie – pod nr tel. 71 332 95 60 (zgłoszenie wypełni pracownik SII),
  b) faxem na numer 71 332 95 61,
  c) na adres e-mail: mtyrka@sii.org.pl,
  d) osobiście w biurze Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

 1. Potwierdzenie uczestnictwa można zgłosić poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie Capital Market Games – www.capitalmarketgames.pl/2016/zapisy.

 

 1.  Uczestnicy zawodów mogą brać udział w dowolnie wybranych przez siebie konkurencjach sportowych. Wyboru dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.capitalmarketgames.pl/2016. W przypadku konkurencji rozgrywanych w tym samym czasie, uczestnik decyduje, w której chce wziąć udział. Ustalone godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji nie ulegają zmianie podczas trwania zawodów.

 

 1. Przebieg poszczególnych konkurencji odbywa się na podstawie osobnych regulaminów, dostępnych na stronie www.capitalmarketgames.pl/2016.

 

 1. Klasyfikacja medalowa będzie prowadzona na wzór klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich, która głosi, że ważniejszy od ilości zdobytych medali jest ich kruszec (kolor). Jedynie firmy, które zgłoszą udział swojej reprezentacji w Capital Market Games będą uwzględnione w klasyfikacji medalowej.

 

 1. Prowadzona będzie również klasyfikacja „MULTIMEDALIŚCI” dla kobiet i mężczyzn. Dla zawodników, którzy zdobędą najwięcej medali, przewidziana jest nagroda specjalna wręczona podczas ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się 25 września w Hotelu Rezydencja Nosalowy w Zakopanem. Tak samo jak w przypadku firm, liczyć się będzie kruszec, jeśli liczbowo będzie kilku zawodników, którzy zdobędą taką samą ilość (np. 1 złoty, 2 srebrny, 3 brązowe) o zwycięstwie decyduje liczba dyscyplin, w których medale zostały wywalczone. Jeśli nie przyniesie to rozstrzygnięcia będzie miało miejsce losowanie. W klasyfikacji Multimedaliści będą brane pod uwagę konkurencje oraz dyscypliny indywidualne.

 

 1. W zawodach może wziąć udział jedynie osoba, która znajduje się na liście startowej danej konkurencji. Nie ma możliwości dopisania się na listy startowe w dniu rozgrywania zawodów.

 

 1. Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące.

 

 1. Capital Market Games ma charakter zamknięty – wstęp na zawody oraz imprezy towarzyszące jest możliwy jedynie za okazaniem imiennego identyfikatora.

 

 1. Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy zawodów w ramach opłaty wpisowej nie mają dodatkowych ubezpieczeń.

 

 1. O tym, czy konkurencja zostanie rozegrana, decyduje liczba zapisów, której minimum określone jest w regulaminach poszczególnych konkurencji.

 

 1. Ostateczna lista konkurencji zostanie ogłoszona do 15 września 2016 r.

 

 1. Ograniczenie zapisów uczestników jednej firmy (konkurencje indywidualne) – będzie miało miejsce, gdy po zamknięciu zapisów na daną konkurencję, liczba pracowników z jednego podmiotu będzie przekraczała 30% liczby wszystkich uczestników.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

§5 SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE

 Do służb Organizatora zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne.

 

§6 ZASADY ZACHOWANIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

 

 1. Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych winien zachować się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Regulaminem obiektu Centralnego Ośrodku Sportu w Zakopanem, na którym rozgrywane są zawody.

 

 1. Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych powinien zachować się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał sobie i innym.

  

§7 KWESTIE FINANSOWE

 1. Udział w konkurencjach jest płatny zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.capitalmarketgames.pl/2016.

 

 1. Wpłat indywidualnych należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław, 97 1090 2398 0000 0001 1589 0623, z dopiskiem „CMG imię i nazwisko”.

 

 1. Wpłat firmowych należy dokonywać zgodnie z otrzymaną fakturą, w terminie na niej zaznaczonym. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Capital Market Games nie otrzymają zwrotu dokonanej wpłaty.

 

 1. Każda z osób, która zaloguje się poprzez formularz zgłoszeniowy i poprawnie go wypełni, automatycznie otrzyma wiadomość zwrotną na adres e-mail podany w formularzu. Wiadomość zwrotna jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnika z zastrzeżeniem §7 pkt. 5 niniejszego regulaminu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w imprezie uczestnika, który spełnił wszystkie wymogi związane z rejestracją, bez podania powodu.

 

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na i z imprezy.

 

 1. Za świadczone dodatkowe usługi (takie jak m.in. rozmowy telefoniczne, parking i inne usługi zamawiane bezpośrednio przez uczestników konferencji) według cennika Hotelu obciążeni zostaną indywidualnie uczestnicy konferencji.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Capital Market Games w Zakopanem.

 

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.

 

 1. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika CMG jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

 Partnerzy strategiczni

Partnerzy dyscyplin

Partnerzy

Partnerzy medialni

Uczestnicy

Organizatorzy

Partnerzy honorowi